Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ (kadencja 2019-2021) wchodzą:

 

Renata KUJAWA               Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Danuta BIENIEK - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Martyna BARCIK - Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara MAJ - Członek Rady Nadzorczej
Jan CIEŚLAR - Członek Rady Nadzorczej
Teresa KRZEWIŃSKA - Członek Rady Nadzorczej
Celina MAZUR - Członek Rady Nadzorczej
Waldemar JAGODZIŃSKI Członek Rady Nadzorczej
     

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Barbara MAJ                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej           
Danuta BIENIEK - Członek Komisji Rewizyjnej
Waldemar JAGODZIŃSKI  - Członek Komisji Rewizyjnej

 

 SKŁAD KOMISJI GZM:

Teresa KRZEWIŃSKA        Przewodniczący Komisji GZM                    
Celina MAZUR - Członek Komisji GZM
Jan CIEŚLAR - Członek Komisji GZM
     

 

 

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1/ uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej ,

2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych i wystąpienia z nich,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu , po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni , których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

5/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach - do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

9/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

10/ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

11/ ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

12/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

13/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,

14/ uchwalania regulaminu rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,

15/ uchwalanie regulaminu używania lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni,

16/ uchwalenia regulaminu porządku domowego,

17/ uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,

18/ uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,

19/ uchwalanie regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,

20/ wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,

21/ podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

22/ uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,

23/ uchwalanie regulaminu Zarządu,

24/ uchwalanie regulaminów Komisji Rady,

25/ uchwalanie innych regulaminów, o których mowa w Statucie.

 

Więcej informacji: Regulamin Rady Nadzorczej w zakładce Akty prawne