Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

W skład trzyosobowego Zarządu Spółdzielni „Podgórska” wchodzą:

Leszek  ZAPOROWSKI     - Prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni

Monika LEWANDOWSKA  - Członek Zarządu Główny Księgowy

Teresa CYZ                    - Członek Zarządu  Specjalista d/s GZM

 

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji - uchwał nie zastrzeżonych w Ustawie Prawo spółdzielcze lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1/ podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

2/ zawierania umów o budowę lokali,

3/ zawierania umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu, prawa odrębnej własności lokalu,

4/ zawierania umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,

5/ zawierania umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego),

6/ zawierania umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntów,

7/ zawierania umów o przeniesienie własności lokalu,

8/ sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej,

9/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,                                            

10/ zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

11/ sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

12/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

13/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

14/ udzielanie pełnomocnictw,

15/ współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,

16/ podejmowanie decyzji o umorzeniu odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Więcej informacji: Regulamin Zarządu w zakładce Akty prawne.