Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

Informujemy, że w dniu 6 marca 2017 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "usługę sprzątania i utrzymania czystości w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Firmy usługowo- handlowej "FENIKS" Zbigniew Herok ul. Pod Lasem 15, 43-518 Ligota.

wyniki przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „PODGÓRSKA zawiadamia, że w wyniku konkursu na świadczenie usług w zakresie rocznych okresowych kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w zasobach Spółdzielni wykonawcą przeglądów będzie:   

Centrum Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „SKORPION".

   Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 lit. c   ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 Nr 74 poz. 836) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.)

  Kontakt w sprawie przeglądów      tel. 793 312 725     od  1800 do 2000

Terminy przeglądów na poszczególne budynki

Informujemy, że w dniu 21 maja 2014 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "usługę sprzątania i utrzymania czystości w zasobach S.M. PODGÓRSKA". Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego "KRYSPIN" Krystyna Górka  ul.Łukasiewicza 28A 43-241 Łąka.

Wynik przetargu