Author Archives: Krzysztof Kliś

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODGÓRSKA” złożyła w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej „Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw” odrębnie dla każdej nieruchomości będącej w zasobach Spółdzielni. 

Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

W związku z powyższym mieszkańcy naszej Spółdzielni nie maja obowiązku składania indywidualnych deklaracji w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej zawiadamia, że zwołuje na dzień 08 czerwiec 2022r o godz. 16.00  Walne Zgromadzenie.

Więcej informacji

W zakładce SPRAWOZDANIA (strona po zalogowaniu) udostępnione są następujące materiały:

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2020r. i 2021r.

 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 08.06.2022r.

– List polustracyjny Związku Rewizyjnego z zakończonej lustracji za lata 2017-2019

– Zatwierdzony protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2020r.

– Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.2020r.