Historia Spółdzielni

Z inicjatywą powołania Spółdzielni mieszkaniowej wystąpiła ówczesna dyrekcja Fabryki Samochodów Małolitrażowych, której celem było najpilniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla pracowników zakładów FSM mieszczącej się na terenie Bielska-Białej. Pomysł utworzenia Spółdzielni uznano w owym czasie za społecznie i gospodarczo uzasadnioną z uwagi na fakt opóźnienia w realizacji budownictwa wysokiego realizowanego przez inne spółdzielnie. Uzyskano odpowiednie zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz Komisarza Wojskowego (stan wojenny) i w dniach 3-4 marca 1982r. odbyło się Zebranie informacyjne, które wytyczyło cele i zadania tworzącej się spółdzielni oraz warunki jej powołania

W dniu 30.04.1982r. odbyło się Zebranie Założycielskie, gdzie z obecnych 37 członków założycieli zebranie wyłoniło 14 osobową Radę Spółdzielni, która to z kolei powołała 3 osobowy Zarząd Spółdzielni w składzie:

– Prezes Zarządu – Mieczysław Wiesner

– Z-ca prezesa – Cezary Rytwiński

– Członek Zarządu – Wacław Włodarczyk

Zatwierdzono Statut Spółdzielni, przyjęty został również program działalności, a z dniem07.06.1982r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Podgórska” została wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Pierwsze zasoby Spółdzielni to Osiedle Komorowice w ilości 7 bloków.W późniejszym czasie wybudowano:

– Komorowicka 334

– Olimpijska 35

W grudniu 1990r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielnia Podgórska” nabyła 5 nieruchomości przy ul.Orchidei będącymi wówczas hotelami dla pracowników Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Tym samym Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby o Osiedle „Kępa Hałcnowska”.

Pod koniec lat 80 tych Spółdzielnia „Podgórska” po wieloletnich pracach ukończyła budowę najmłodszego budynku przy ul.Solnej i przekazała do użytku początkiem roku 1991.

Natomiast w dniu 06.12.1996r. aktem notarialnym Spółdzielnia „Podgórska” zwiększyła zasoby o bloki przy ul.Siemiradzkiego 6 i 10 dzięki umowie przekazania zakładowych budynków mieszkalnych od zakładów ELTECH.

Do dnia dzisiejszego ilość budynków się nie zmieniła. Spółdzielnia posiada 17 bloków.

Na przestrzeni 32 lat Prezes Zarządu zmieniał się pięciokrotnie

a skład zarządu zmieniał się kilkanaście razy.

Prezesami Zarządu Spółdzielni „Podgórska” byli:

 1982 – 1990 Mieczysław WIESNER

 1990 – 2000 Irena KOZIK

 2000 – 2002 Bogdan MAŃDOK

 2002 – 2013 Wacław BECK

 2014 – nadal Leszek ZAPOROWSKI