Rada nadzorcza

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ (kadencja 2022-2025) wchodzą:

Martyna BARCIKPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Celina MAZURZ-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zbigniew JANISZEWSKISekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz PISZCZEKCzłonek Rady Nadzorczej
Jan CIEŚLARCzłonek Rady Nadzorczej
Aleksander MICHAŁEKCzłonek Rady Nadzorczej
Zbigniew JABŁOŃSKICzłonek Rady Nadzorczej
Grzegorz CZAPRACKICzłonek Rady Nadzorczej
Krzysztof ROGOZIŃSKICzłonek Rady Nadzorczej

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Aleksander MICHAŁEKPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tadeusz PISZCZEKCzłonek Komisji Rewizyjnej
Zbigniew JABŁOŃSKICzłonek Komisji Rewizyjnej

 SKŁAD KOMISJI GZM:

Grzegorz CZAPRACKIPrzewodniczący Komisji GZM
Jan CIEŚLARCzłonek Komisji GZM
Krzysztof ROGOZIŃSKICzłonek Komisji GZM

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1/ uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej ,

2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych i wystąpienia z nich,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu , po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni , których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

5/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach – do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

9/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

10/ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

11/ ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

12/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

13/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,

14/ uchwalania regulaminu rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,

15/ uchwalanie regulaminu używania lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni,

16/ uchwalenia regulaminu porządku domowego,

17/ uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,

18/ uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,

19/ uchwalanie regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,

20/ wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,

21/ podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

22/ uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,

23/ uchwalanie regulaminu Zarządu,

24/ uchwalanie regulaminów Komisji Rady,

25/ uchwalanie innych regulaminów, o których mowa w Statucie.

Więcej informacji: Regulamin Rady Nadzorczej w zakładce Akty prawne