Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie :

– ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze,

– ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  o spółdzielniach mieszkaniowych,

– statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie odbywa się w jednym terminie i w jednym miejscu dla wszystkich członków Spółdzielni, a każdemu członkowi obecnemu na

Zebraniu przysługuje tylko jeden głos.

Termin Walnego Zgromadzenie w roku 2014 – 25 kwiecień.

Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu dostępne po zalogowaniu w zakładce: Sprawozdania.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej orazspołecznej i kulturalnej,

2/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,

3/ udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

4/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

7/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

10/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

11/ uchwalanie zmian statutu,

12/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

13/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

15/ wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Więcej informacji: statut Spółdzielni w zakładce akty prawne